skip to Main Content

Sneller en Beter naar Nul Op de Meter

Marsaki heeft uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van ketensamenwerking en kan gezien worden als één van de koplopers op het gebied van duurzaam bouwen, energieneutraal bouwen en monitoring van een uitgebreide portefeuille van woningbouw- en VVE-projecten. Marsaki ziet NoM als mogelijke kans bij het verduurzamen van de woningbouw- en VVE-portefeuilles, in combinatie met een gezonde financiële businesscase. Marsaki’s participatie binnen SBNoM zal resulteren in de ontwikkeling van een VVE-menukaart, het nader onderzoeken van de VVE klantreis en verder inhoudelijk onderzoek naar innovatieve toepassingen van NoM renovaties. Verschillende partners binnen het SBNoM project, waaronder Marsaki, laten door middel van het inbrengen van een pilotproject de doorontwikkeling van de NoM renovatie zien. Om te leren van de huidige stand van zaken en een slag te kunnen maken naar een radicale verduurzaming van de bebouwde omgeving in Zuid-Nederland.

Samen met een groep van 17 publieke en private partijen zetten we ons in om de energietransitie van de bestaande woningvoorraad sneller en beter te laten verlopen. Marsaki participeert hiervoor in het programma ‘Sneller en Beter naar Nul op de Meter’ (SBNoM). SBNoM heeft als doel door middel van industrialisatie en standaardisatie een versnelling naar Nul op de Meter in de bestaande woningvoorraad tot stand te brengen. Deze versnelling wordt bereikt door het creëren van innovatieve, duurzame pakketten voor NoM renovaties en een ‘niet te weigeren’ propositie richting de consument.

Met het ondertekenen van het klimaatakkoord in Parijs in 2015 is door 174 landen de ambitie uitgesproken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het streven is om de temperatuurstijging te limiteren tot maximaal 1,5 graden Celsius. Een noodzakelijke ambitie, daar wetenschappers het erover eens zijn dat een stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig verstoort. De bouwsector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Dit ondanks dat 4,5 miljoen Nederlandse woningen, waarvan 30% in Zuid Nederland energieneutraal (Nul op de Meter) gemaakt kunnen worden.

De urgentie van deze energietransitie wordt door middel van het toekennen van een co-financiering vanuit OP Zuid (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland) ondertekent door de Europese Unie en het Rijk. OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie. Zoals terug te lezen op de website van Stimulus Programmamanagement. Stimulus voert in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal

Europese subsidieprogramma’s uit, waaronder SBNoM.

Het doel van het project is leren van elkaars expertise door het delen van kennis vanuit het eigen werkveld van verschillende partijen, om zo een stroomversnelling tot stand te brengen.

...deel deze oplossing!

Back To Top
Close search
Zoeken