skip to Main Content

Marsaki Nieuwsbrief - Januari 2020

NIEUWS – JANUARI 2020

“De vastgoedmarkt is continu in beweging en onze dienstverlening beweegt daar op mee.”
— Ruud de Baar

Dit jaar bereiken we de leeftijd van 18 jaar, een leeftijd waarbij je in de grote mensenwereld als volwassen wordt aangemerkt. Het bedrijf Marsaki is echter al langere tijd volwassen, maar met een jeugdig enthousiasme om nieuwe ontwikkelingen te omarmen én met veel energie om onze klanten te ontzorgen bij hun vastgoedvragen.

De visie van Marsaki is dat we in alle levensfasen van vastgoed onze klanten kunnen bedienen met deskundig management, advies en beheer. Vanaf het prille idee, de ontwikkeling, realisatie en het beheer, tot en met het moment dat er een strategisch besluit moet worden genomen over het vastgoed aan het einde van de levensduur.

Ons logo, de tempel met drie pijlers, verbeeldt nog steeds goed waar we voor staan. De drie pijlers staan voor onze diensten: management, advies en beheer. De basis van de tempel oftewel de fundering, wordt gevormd door onze kennis en ervaring op een breed gebied van vastgoed. En dat alles gebeurt onder het dak wat gevormd wordt door onze klantgerichtheid.

De vastgoedmarkt is constant in beweging en onze dienstverlening beweegt daarop mee. Bestond onze dienstverlening op het gebied van management in het verleden vooral uit het van A tot Z begeleiden van een project, inmiddels hebben we ook mooie managementopdrachten op het gebied van aanbestedingsprocedures en procesmanagement. Onze ervaren adviseurs worden veelvuldig ingeschakeld voor uiteenlopende adviesklussen. Verduurzaming van bestaand vastgoed is daarbij een veelvoorkomend onderwerp. Beheer is een snelgroeiende dienst binnen Marsaki. Naast het beheer van ruim 120 VvE’s  willen we in 2020 flinke stappen maken met het beheer van commercieel vastgoedbeheer voor woningen, winkels en kantoren.

Uitdagingen genoeg waar ons enthousiaste team van medewerkers samen met u mee aan de slag gaat!

Ruud de Baar

Project in de spotlights: Westerschans Goes

De veelzijdigheid van onze expertises komt sterk naar voren bij de complexe gebiedsontwikkeling Westerschans in Goes. Mede vanwege de omvang van de gebouwen en de ingrijpende wijzigingen in de aansluitende wegenstructuur en woonomgeving kent dit project veel betrokkenen en daarmee dus ook veel en soms tegenstrijdige belangen. In opdracht van RWS Projecten BV en in nauw overleg met gemeente Goes begeleiden wij dit totale project van A tot Z.

De eerste en misschien wel meest belangrijke stap in dit project was het inventariseren van de wensen van alle belanghebbenden. In een dusdanig groot project is communicatie en afstemming met alle betrokken partijen van ongekend belang. Vervolgens startten we met haalbaarheidsonderzoeken / massastudies, het verwerven van gronden, doorlopen van de vergunningsprocedures (waaronder het gewijzigde bestemmingsplan) en het integreren van het Programma van Eisen van de diverse gebruikers. Het selecteren van marktpartijen, het initiëren van diverse indelingsvarianten, programmawijzingen, het opzetten en bewaken van de opstal- en grondexploitatie en het onderzoeken van energieconcepten. Dat laatste resulteerde in het innovatieve ijsbuffersysteem. De 83 huurappartementen van Westerschans worden straks allemaal verwarmd én gekoeld met dit systeem waarbij fossiele energie zoals gas overbodig wordt. Op deze schaal een primeur in Zeeland.

Alle inspanningen bij elkaar hebben ertoe geleid dat RWS Projecten ca. 110 koop- en huurappartementen kan realiseren, de winkels direct verhuurd zijn en het commerciële vastgoed daarna aan een belegger is verkocht, én dat gemeente Goes er een prachtige nieuwe woon-/werkvoorziening nabij het centrum én een mooie kade bij krijgt. “Een geweldig resultaat waar we met alle betrokkenen enorm trots op mogen zijn.” aldus Rob Sanderse, Bouwmanager van Westerschans.

Op zoek naar een ervaren projectmanagementbureau? Bij Marsaki bent u aan het juiste adres! Neem gerust contact op via info@marsaki.nl of 0113 – 273055.

Hoe verduurzaam ik mijn vastgoed?

Het doel uit het Klimaatakkoord is helder: In 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Hiervoor moet de gebouwde omgeving flink verduurzamen. Binnen de gebouwde omgeving komt een derde van het energieverbruik van niet-woningen zoals kantoren, ziekenhuizen en scholen. Marsaki ondersteunt en adviseert organisaties bij de verbetering en verduurzaming van zowel woningen als niet-woningen. Denk hierbij aan woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen, overheidsinstanties maar ook aan commercieel vastgoed.

Het doel van duurzaamheidsadvies is om u op weg te helpen met de opgaves die er liggen én die nog gaan komen. Wij hebben hiervoor een quickscan ontwikkeld zodat we op een snelle manier pragmatisch advies kunnen geven om de huidige situatie te verbeteren. In plaats van één advies, krijgt de opdrachtgever meerdere adviesopties om uit te kiezen, zodat u de optie kunt kiezen die het best aansluit bij uw vastgoedstrategie én binnen uw mogelijkheden past.

Zoals eerder omschreven brengen wij duurzaamheidsadvies uit voor diverse soorten vastgoedobjecten. Zo adviseerden wij recentelijk gemeente Kapelle over mogelijke verduurzamingsmaatregelen voor het gemeentehuis. De vraag ontstond vanuit de ambitie om minimaal energielabel C te halen. Aan Marsaki is gevraagd of er een energetische quickscan uitgevoerd kon worden, waarbij aandacht is voor verduurzaming, samenhang, binnenklimaat, uitvoerbaarheid en kosten. Over de jaren heen zijn er diverse incidentele aanpassingen gedaan, wat zorgde voor een rommelig geheel. Tevens is de functionaliteit van de ruimtes heroverwogen. Het creëren van eenheid in installaties en casco’s was hierbij een groot onderdeel van de opgave. Omdat alle speerpunten hierin belangrijk zijn, is er met meerdere scenario’s gewerkt met elk hun voor- en nadelen, zodat gemeente Kapelle een weloverwogen keuze kon maken in de te nemen maatregelen voor het gemeentehuis.

Wij voeren ook quickscans uit voor bijzondere objecten. Zo wilde ’t Kerkje in Ellewoutsdijk de energielasten van het kerkgebouw omlaag brengen en het comfort verbeteren en vroeg hiervoor advies aan Marsaki. Wij voerden voor hen een quickscan uit en hier kwamen twee verschillende scenario’s uit, beiden passend binnen de mogelijkheden van de opdrachtgever. Bij de Michaëlskerk in Koudekerke was de aanleiding een herinrichting, ook hieruit kwam een integraal huisvestingadvies naar voren waarbij we direct het totaalplaatje van het gebouw hebben bekeken. 

Verduurzaming van bestaande (historische) objecten is goed mogelijk. Vaak komt men vanuit een wens of noodzaak om te verduurzamen naar ons toe met de vraag of wij hierin kunnen adviseren. Wij kijken daarin altijd verder dan enkel verduurzaming. Patrick Harting, Management & Advies: “Door middel van ons integraal huisvestingsadvies zetten we incidentele aanpassingen om in een mooie kans om uw pand klaar te maken voor de komende jaren!”

Zou u ook graag een quickscan aanvragen voor uw vastgoedobject(en), om de mogelijkheden voor verduurzaming te onderzoeken? Neem contact op met Patrick Harting, via harting@marsaki.nl of 06 – 15871067.

Platform Energiek Zeeland

Voor woningeigenaren is het lastig om te bepalen hoe ze hun woning het slimst kunnen verduurzamen. Het duurzaam investeren in een woning is uiteraard afhankelijk van de woning, maar zeker ook van de persoonlijke levensfase en woonwensen. Wat is er allemaal mogelijk en wat is de beste volgorde om energetisch maatregelen te treffen? Hoe blijft het betaalbaar? Zijn er subsidies? Energiek Zeeland helpt woningeigenaren van grondgebonden woningen hierbij, resulterend is een onafhankelijk advies, waarbij de wensen en de woning van de eigenaar centraal staan.

Hoe werkt Energiek Zeeland?
Woningeigenaren maken een online  paspoort aan via de website. Dit wordt ingevuld met informatie over het type woning, het huishouden en de wensen voor verduurzaming. De woningeigenaar maakt zo zelf een voorlopig plan voor zijn/haar woning. Hieruit volgt een voorlopig advies, met marktconforme prijzen, waarbij we de trias energetica volgen. Hierdoor krijgt de eigenaar al een goede indicatie over de mogelijkheden. Als de eigenaar meer de diepte in wil gaan, specifiek gemaakt naar zijn/haar woning, kan via het platform een afspraak gemaakt worden met een woningambassadeur. De woningambassadeur zal, samen met de eigenaar, het voorlopig plan omzetten in een energetisch adviesplan. Op deze wijze worden de wensen en mogelijkheden vertaald in technische maatregelen en de beste volgordelijkheid. Mede door te werken met vrijwillige woningambassadeurs borgen we de onafhankelijkheid en het belang van de woningeigenaar.

Mocht de eigenaar besluiten om maatregelen uit het energetisch adviesplan uit te willen voeren, dan kan de eigenaar de maatregelen selecteren en hierbij een bij het platform aangesloten realisatiepartner selecteren en uitnodigen om een offerte uit te brengen.

Om de onafhankelijkheid en het belang van de woningeigenaar te borgen is Stichting Energiek Zeeland opgericht door Zeeuwind en ZMf. De stichting heeft Marsaki ingeschakeld vanwege onze projectervaring, duurzame expertise en marktkennis. Wij verzorgen voor Platform Energiek Zeeland het opleiden van vrijwilligers tot woningambassadeur. Na het opleiden hebben we een coördinerende rol hierover en kunnen de woningambassadeurs bij ons terecht met vragen over moeilijke situaties welke ze aantreffen bij woningen. Verder voeren wij, namens de stichting, het management over de aangesloten realisatiepartners en bewaken we de marktconformiteit van de te hanteren prijzen binnen het platform. Mede dankzij Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere partijen hebben we inmiddels de juiste verduurzamingsmaatregelen uitgewerkt.

Op deze wijze creëren we een uniek platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt én tevens de kloof tussen eigenaar en realisatiepartner verkleint om te komen tot het uitvoeren van woningmaatregelen.

De eerste versie van het web portal van Energiek Zeeland staat nu online. Begin 2020 gaan we samen met woningambassadeurs en woningeigenaren verder met testen en optimaliseren. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief via info@energiekzeeland.nl.

Kennis & Innovatie Netwerk ‘Circulair Bouwen’

De afgelopen drie jaar zijn in Zeeland diverse initiatieven ontstaan rondom circulair bouwen. In deze projecten is veel kennis ontwikkeld over circulair werken: zowel op het gebied van bouwen als ontwerpen. Uit de initiatieven komt naar voren dat de kennis van circulair bouwen versnipperd is. Hier wil het K&I Netwerk Circulair Bouwen verandering in brengen.

De ambitie van het K&I Netwerk Circulair Bouwen is om de krachten te bundelen en de al opgedane kennis vast te leggen én te delen met Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Door deze kennis en ervaring van reeds gerealiseerde projecten over te dragen en uit te bouwen wordt bijgedragen aan de implementatie van circulair bouwen in de dagelijkse uitvoering. Het netwerk ontvangt financiële steun van Provincie Zeeland / Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Marsaki maakt deel uit van het ontwikkelteam. “Hierbij coördineren we op strategisch niveau de verbinding tussen landelijke en Zeeuwse initiatieven. Daarnaast dragen we actief bij aan het coördineren en inhoudelijk vormgeven van kennis- en werksessies.”, aldus Nescio Midavaine, Innovatie & Advies. 

Meedraaien in het programma? Als (bouw)professional kunt u een actieve rol vervullen binnen de werkgroepen en/of deelnemen aan de kennissessies. Meer informatie en aanmelden kan via Nescio Midavaine per e-mail midavaine@marsaki.nl.

Van 4 naar 1: de Brede School in Tholen

Gemeente Tholen en de vier basisscholen De Regenboog, De Veste, Eben Häezer en Ter Tolne wensen een brede school te realiseren in het voormalig Westerpoort College. De Brede School wordt als één complex gebouwd. De gemeente verhuurt ruimten aan de maatschappelijke partners zoals Bibliotheek Oosterschelde, GGD, Zo Kinderopvang, Juvent jeugdzorg, kinderfysiopraktijk Varrossieau en logopediepraktijk Schoone. De aula en het atrium worden beschikbaar gesteld aan alle gebruikers. Van het buitenterrein wordt een deel in gebruik gegeven aan speeltuinvereniging Buutvrij. Wij zijn gevraagd om het proces van dit project op gang te brengen, te stroomlijnen en knelpunten op te lossen. Voor dit project organiseren wij het bouw- en projectmanagement. Kort gezegd slaan wij de brug tussen het ontwerpteam en de opdrachtgevers. Want zoals al eerder aangegeven, is bij projecten als deze met meerdere belanghebbenden, afstemming tussen de verschillende partijen van essentieel belang.

Tevens hebben we de aanbesteding verzorgd. Het doel van een aanbesteding is het realiseren van de beste prijs/kwaliteitsverhouding door een aantal partijen een gelijke kans te bieden de opdracht te verkrijgen. Aanbesteden is steeds ingewikkelder geworden en de regelgeving stringenter. Er zijn verschillende aanbestedingsvormen en aanbestedingsmomenten. Een aantal hiervan zijn wettelijk vastgelegd maar er zijn ook kansen voor slimme maatwerkoplossingen. En dan bestaan er ook nog opdrachten met een waarde boven de Europese drempelwaarden van €5 miljoen die volgens Europese procedures moeten worden aanbesteed, dit was ook het geval bij Westerpoort.

Wij hebben ruime ervaring met en kennis van het organiseren van aanbestedingen in verschillende vormen. Of het nu gaat om een EMVI-aanbesteding, Europese aanbestedingen of andere innovatieve aanbestedingsvormen. Meer informatie over aanbestedingen? Neem contact op met Ruud de Baar via debaar@marsaki.nl. Hij informeert u graag over de mogelijkheden!

Vastgoedbeheer

Wij kunnen u ontzorgen in iedere levensfase van vastgoed, zo ook in het onderhouden en beheren van uw vastgoed. Een eigenaar heeft bij ons geen omkijken meer naar de administratie, huurincasso’s, het contractbeheer, financiële zaken, onderhoud, verhuur en andere aanverwante zaken. Wij weten als geen ander wat er komt kijken bij het adequaat beheren en onderhouden van gebouwen. Ons team van deskundigen beschikt over alle benodigde juridische, financiële en bouwkundige kennis om u als vastgoedeigenaar volledig te ontzorgen zodat u zich kunt richten op uw missie.  Doordat wij het beheer voor veel en zeer diverse soorten gebouwen in Zeeland verzorgen profiteert u niet alleen van onze deskundigheid en ervaring, maar heeft u ook een financieel voordeel door schaalgrootte. Op deze manier behaalt u optimaal rendement: u kunt zich blijven richten op uw kerntaken en uw vastgoed behoudt zijn waarde.

U bent eigenaar van een woning in een nieuw complex en er moet een VvE worden opgericht. Maar hoe werkt dat? Waar moet u aan denken? Ook de oprichting van uw VvE kunt u volledig aan ons toevertrouwen. Als beheerder ondersteunen we inmiddels meer dan 120 verenigingen van eigenaren (VvE’s). Het samenbrengen en afstemmen van belangen en wensen geldt hierin als onze belangrijkste taak. Wij bieden VvE’s een helpende hand bij:

 • Het op orde krijgen en houden van de administratie
 • Het opzetten en bewaken van een op de toekomst gericht financieel beleid
 • Het bewaken betalingen en het voorkomen van betalingsproblemen
 • Verduurzamen van het complex
 • Deskundige begeleiding van het onderhoud; van offerte tot en met oplevering
 • Communicatie met betrokkenen (zowel in- als extern) via moderne kanalen.

Meer informatie over de mogelijkheden voor vastgoedbeheer? Kijk op www.marsakivgb.nl of neem contact op via 0113 – 273040.

Wie is Marsaki?

Ons bedrijf is ontstaan in de periode dat corporaties meer aan projectontwikkeling gingen doen. In 2002 besloten corporaties Basco (nu L’Escaut), Castria Wonen (nu Stadlander) en de RWS om hiervoor één gemeenschappelijke organisatie op te richten, onder de naam Marsaki. De naam verwijst naar het volk ‘Marsaçi’, dat zich in de Romeinse tijd als een van de eerste volksstammen in de regio Zeeland vestigde.

Het succes bleef niet onopgemerkt, ook corporaties Clavis, Woonburg en Zeeuwland haakten aan. Er ontstond een bijzondere situatie, Marsaki werd een BV met zes aandeelhouders die tevens klant waren. Omdat er voldoende vraag was besloten we onze markt uit te breiden: van projectontwikkelaar naar allround dienstverlener op het gebied van vastgoed.

Dankzij onze jarenlange ervaring met en kennis van vastgoed zijn wij inmiddels uitgegroeid tot dé expert van Zuidwest-Nederland op het gebied van management, advies en beheer in de vastgoedsector. Kort gezegd zorgen wij ervoor dat de belangen van de klant gewaarborgd blijven in iedere levensfase van vastgoed, van initiatief en ontwikkeling tot realisatie en beheer. Een goed gepland proces is hierbij de sleutel tot succes!

Wist u dat wij in 2019…

 • …zijn verhuisd naar ons nieuwe kantoor in De Koploper, direct naast Station Goes?
 • …opdracht hebben gekregen van gemeente Noord-Beveland voor een integraal huisvestingsadvies voor het gemeentehuis?
 • …het beheer verzorgen van meer dan 120 VvE’s?
 • …i.s.m. Royal HaskoningDHV een succesvolle interactieve ontbijtsessie organiseerden voor gemeentes en woningcorporaties, gericht op de organisatie van de transitie van energie en duurzaamheid?
 • …een gemiddelde woontevredenheidsscore van 8,2 ontvingen van de bewoners van de eerste klimaatneutrale straat in Nederland, die wij in 2011 in Grijpskerke opleverden?
 • …onze eerste supermarkt opleverden: Albert Heijn Westerschans?
 • …opdracht hebben gekregen voor het ondersteunen en adviseren van Dols Development bij het contracteren van uitvoerende partijen voor de realisatie van het project ’nieuwbouw Asvest’ in Delft?
 • …i.s.m. Fifthplay een geslaagde kennissessie voor woningcorporaties organiseerden rondom de energietransitie, waarbij we vanuit Marsaki uitgebreid het onderwerp EPV behandelden?
Back To Top
Close search
Zoeken